วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บทที่ 5 การสร้างสื่อด้วยคอมพิวเตอร์

.....การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์.......คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาสาระองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ การตัดสิน คำตอบ3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการเสริมแรง ได้แก่ การให้รางวัลหรือคะแนน4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าลำดับต่อไปรูปแบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน1. เพื่อการสอน สอนเนื้อหาใหม่แก่ผู้เรียน2. ประเภทแบบฝึกหัด เพื่อฝึกความแม่นยำ3. ประเภทสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติกับสถานการณ์จำลอง4. ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน5. ประเภทการค้นพบ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองกระทำสิ่งต่างๆจนสามารถสรุปได้ด้วยตนเอง6. ประเภทแก้ปัญหา ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด ตัดสินใจ7. ประเภทเพื่อการทดสอบ ใช้ประเมินการสอนของครูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน1. สร้างแรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง4. สามารถรับรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจน5. ประหยัดเวลาและงบประมาณในการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น